KONKURS LITERACKI
"SKNOCONY KRYMINAŁ"

Edycja 2022

Ogólnopolski konkurs literacki "Sknocony kryminał" skierowany był do młodzieży szkół średnich oraz techników wszystkich klas.

Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy konkursowej w formie tekstu literackiego/wypracowania, będącego autorską (tj. samodzielną) wersją zakończenia tzw. "Sknoconego kryminału", czyli utworu napisanego Stanisława Lema, które urywa się w pewnym momencie, gdyż autor uznał, że nie warto go kontynuować.

Zakończenie musiało się mieścić w ustalonych ramach objętościowych (do 3 stron formatu A4). Prace do konkursu były składane w okresie od 30 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku poprzez formularz elektroniczny.

Laureaci konkursu

 
1 Karolina Woźniak
2 Magdalena Karolewska-Kuszej
3 Maja Gruba
4 Maria Mantur
5 Marta Węgierek
6 Mateusz Las
7 Natalia Lewicka
8 Paulina Jankiewicz
9 Wiktor Dunaj
10 Zuzanna Wnęk

Głównymi nagrodami w konkursie były profesjonalne tablety. Ponadto zwycięskie opowiadanie zostało zekranizowane w formie krótkometrażowego filmu animowanego.

Dla pierwszych 1500 uczestników zaś przewidziano upominki w postaci koszulki i kubka z wizerunkiem Stanisława Lema.


Regulamin konkursu

"Sknocony kryminał" dla uczniów szkół średnich i techników wszystkich klas na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu "Sknocony kryminał", pod hasłem "Dokończ niedokończony utwór Stanisława Lema", zwanego dalej KONKURSEM jest Fundacja Forum Zrównoważonej Technologii z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12/766, 00-503 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000825347, NIP 7010967960, zwana dalej ORGANIZATOREM.
 2. Zgłoszenie do KONKURSU polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci dowolnego tekstu literackiego "Sknocony kryminał" na adres mailowy ORGANIZATORA: konkurs@lemowisko.pl, z dopiskiem "Sknocony kryminał" w tytule maila.
 3. Prace do KONKURSU należy składać w okresie: od 30 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku.
 4. Rozstrzygnięcie KONKURSU odbędzie się do 25 marca 2023 roku, podczas organizowanego przez ORGANIZATORA wydarzenia online o nazwie "Kongres LemX".
 5. Zgłoszenie do KONKURSU oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny.
 7. Informacje o KONKURSIE są dostępne na oficjalnym fanpage’u (https://www.facebook.com/LEMowisko-106524861860711) oraz na stronie internetowej projektu (www.lemowisko.pl). Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z KONKURSEM mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych wymienionych w ust. 7 powyżej.

§ 2
CEL I TEMAT KONKURSU

Celem Konkursu jest napisanie pracy literackiej w dowolnej formie, stanowiącej autorską wersję zakończenia niedokończonego utworu Stanisława Lema pt. "Sknocony kryminał".

ORGANIZATOR oczekuje od uczestników KONKURSU autorskiego, tj. indywidualnego podejścia do tematu, a także różnorodności przyjmowanych perspektyw i skojarzeń oraz wykorzystania różnych środków stylistycznych.

§ 3
PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie spośród nadesłanych prac konkursowych najlepszych pod względem pomysłowości oraz kreatywności, jak i stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym oraz estetycznym, bogatym w środki artystycznego wyrazu.
 2. Tekst literacki (np. wypracowanie, esej, rozprawka, itp.) powinien mieć objętość nie większą niż trzy strony A4 standardowego tekstu w formacie .doc bądź .docx.
 3. Tekst powinien być zredagowany, zgodnie z następującymi zasadami:
  • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12,
  • zwroty obcojęzyczne pisane kursywą,
  • interlinia: 1,5 wiersza,
  • marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm),
  • tytuł eseju: czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubiona,
  • format: .doc lub .docx.
 4. Sposób zgłaszania prac konkursowych jest określony w § 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Praca konkursowa:
  • musi być przedstawiona w oryginale;
  • musi zawierać treści bezpośrednio związane z tematem KONKURSU, tj. nawiązywać do utworu Stanisława Lema pt. "Sknocony kryminał".
  • nie może zawierać treści wulgarnych oraz niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  • powinna w całości stanowić przejaw autorskiej twórczości Uczestnika (w tym niedozwolone jest współautorstwo);
  • nie może zawierać treści reklamowych, znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
  • nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana;
  • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych;
 6. Przesłanie pracy konkursowej niezgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.

§ 4
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnikami KONKURSU mogą być osoby fizyczne, będące uczniami szkół średnich oraz techników młodzieżowych (wszystkich klas) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik). Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia przez ORGANIZATORA pracy konkursowej.
 2. ORGANIZATOR (na etapie przyjmowania zgłoszeń do KONKURSU) jest uprawniony do weryfikacji informacji określonych w ust. 1 powyżej. Osoby, które nie spełnią wymogów określonych powyżej, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU/ zostaną wykluczone z KONKURSU.
 3. Uczestnik KONKURSU jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnictwa w KONKURSIE, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 5
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w KONKURSIE, należy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku (godz. 23.59) dokonać zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lemowisko.pl oraz załączyć plik zawierający:
  • pracę konkursową w formacie .doc lub .docx;
  • wypełniony i podpisany formularz "Oświadczenie autora pracy", dostępny do pobrania na stronie internetowej projektu (w razie nieposiadania przez autora pracy pełnej zdolności do czynności prawnych, np. wynikającej z braku pełnoletniości, konieczne jest wypełnienie i podpisanie formularza przez opiekuna prawnego autora pracy – również dostępnego do pobrania na stronie internetowej projektu);
  • wypełniony i podpisany formularz "Zgody autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych", także dostępny do pobrania ze strony internetowej projektu (w razie nieposiadania przez autora pracy pełnej zdolności do czynności prawnych, np. wynikającej z braku pełnoletniości, konieczne jest wypełnienie i podpisanie formularza przez opiekuna prawnego autora pracy – dostępnego na stronie internetowej projektu);
 2. Formularz wraz z odpowiednimi załącznikami może zostać wysłany również na adres e-mail: konkurs@lemowisko.pl do dnia 31 stycznia 2023 roku.
 3. O zachowaniu terminu zgłoszenia do KONKURSU, o którym mowa w powyższym ust. 1, decyduje data wpływu pracy konkursowej do ORGANIZATORA. Osoby, których prace konkursowe wpłyną do ORGANIZATORA przed lub po terminie zgłoszeń określonym w ust. 1 powyżej, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU.
 4. Każdy z Uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. Nie jest możliwe zgłoszenie jednej pracy konkursowej w imieniu dwóch lub większej liczby Uczestników, ani też zgłoszenie wspólnej pracy konkursowej przez dwóch lub większą liczbę Uczestników.
 5. Po złożeniu/przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
 6. O wpłynięciu pracy konkursowej do ORGANIZATORA Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu 14 dni od zgłoszenia pracy do KONKURSU na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 7. W przypadku gdy do zgłoszenia nie zostały załączone dokumenty lub brak jest danych wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, ORGANIZATOR wzywa Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu zgłoszenie traktowane jest jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu i zostaje odrzucone. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia pracy konkursowej przez ORGANIZATORA, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tego statusu w wyniku weryfikacji, o której mowa w poniższym ust. 8.
 8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia w zakresie:
  • wymogów dotyczących samych prac (co do których wymogi są określone w § 3 ust. 1, 2, 3 i 5 niniejszego Regulaminu)
  • osób je zgłaszających (co do których wymagania są określone w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9 niniejszego Regulaminu)
 9. W celu weryfikacji tożsamości Uczestnika ORGANIZATOR może zażądać okazania dokumentów potwierdzających tożsamość (ważna legitymacja uczniowska) oraz naukę w szkole na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Odmowa przedłożenia do wglądu wyżej wymienionych dokumentów albo posługiwanie się przez Uczestnika nieprawdziwymi danymi osobowymi lub innymi informacjami, wyklucza go z udziału w KONKURSIE.
 10. Prace, które nie spełniają wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, zostaną odrzucone.

§ 6
JURY KONKURSU, KRYTERIA OCENY.

 1. Wszystkie prace konkursowe, które zostały pomyślnie zweryfikowane i co do których nie zostaną ujawnione do dnia zakończenia KONKURSU żadne naruszenia niniejszego Regulaminu, zostaną dopuszczone do oceny przez Jury KONKURSU.
 2. Jury KONKURSU składa się z wybranych przez ORGANIZATORA osób.
 3. Jury KONKURSU dokona wyboru przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia online.
 4. Jurorzy otrzymają do wglądu prace konkursowe, zakwalifikowane przez ORGANIZATORA do KONKURSU, podczas specjalnego posiedzenia jury.
 5. Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o:
  • indywidualne podejście do tematu wypowiedzi,
  • różnorodność przyjmowanych perspektyw i indywidualizm skojarzeń,
  • umiejętność wykorzystania w pracy różnych środków stylistycznych.
 6. Jury po przeanalizowaniu wszystkich zakwalifikowanych prac konkursowych;
  • wybierze 10 prac nominowanych do KONKURSU, których lista zostanie ogłoszona do 25 marca 2023 roku podczas Kongresu LEMx,
  • spośród 10 prac nominowanych wybierze 1 i przyzna jego autorowi 1 miejsce w KONKURSIE, które zostanie ogłoszone podczas Kongresu LEMx, o której mowa dalej w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 7
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE

 1. Nagrody ORGANIZATORA KONKURSU:
  • za zajęcie 1 miejsca – zekranizowanie zwycięskiej pracy w formie krótkometrażowego filmu animowanego;
  • za zajęcie miejsc 1-10 – profesjonalne tablety;
  • dla pierwszych 1500 uczestników - koszulka oraz kubek z wizerunkiem Stanisława Lema.
 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną przekazane przez ORGANIZATORA.
 3. Nagrody i wyróżnienia zostaną potwierdzone listami gratulacyjnymi z podpisem Prezesa Fundacja Forum Zrównoważonej Technologii.

§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 1. Lista 10 prac nominowanych w KONKURSIE zostanie ogłoszona do 25 marca 2023 roku podczas transmitowanego na fanpage’u projektu "Kongresu LEMx".
 2. Ogłoszenie wyników KONKURSU odbędzie się do 25 marca 2023 roku, podczas organizowanego przez ORGANIZATORA "Kongresu LemX".
 3. W ciągu 7 dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od ogłoszenia wyników, nagroda zostanie wysłana przez ORGANIZATORA do laureata KONKURSU na adres do korespondencji wskazany przez niego w formularzu zgłoszenia.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez laureata KONKURSU prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji ORGANIZATORA.
 5. Prawa do uczestnictwa w KONKURSIE, jak również prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.
 6. Informacja o laureatach KONKURSU (nagrodzonych i wyróżnionych) zostanie udostępniona na stronie internetowej ORGANIZATORA oraz fanpage’u KONKURSU po ogłoszeniu wyników, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 9
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu KONKURSU mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym, na adres korespondencyjny ORGANIZATORA (ul. Żurawia 6/12 /766, 00-503 Warszawa) w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez ORGANIZATORA w terminie 21 Dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, z uwzględnieniem opinii Jury KONKURSU.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym (na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji) najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10
NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU

 1. Naruszenie Regulaminu KONKURSU może uniemożliwić Uczestnikowi dalszy udział w KONKURSIE. Decyzję w tej sprawie podejmuje ORGANIZATOR.
 2. Za naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności:
  • podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych;
  • niespełnienie któregokolwiek z wymogów wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9 niniejszego Regulaminu);
  • zgłoszenie do KONKURSU pracy naruszającej którekolwiek z postanowień § 3 ust. 1, 2, 3 i 5 niniejszego Regulaminu;
  • próbę sprzecznego z przepisami prawa wpłynięcia na przebieg KONKURSU - w szczególności poprzez groźby, oszustwa i wymuszenia.
 3. Decyzja o wykluczeniu z KONKURSU zostanie przekazana Uczestnikowi na jego adres e-mail lub adres do korespondencji podany w zgłoszeniu do KONKURSU. Decyzja ORGANIZATORA jest wiążąca i ostateczna.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem danych osobowych jest Fundacja Forum Zrównoważonej Technologii z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12/766, 00-503 Warszawa (Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do kontaktu w sprawach dot. danych osobowych służy adres: konkurs@lemowisko.pl.
 3. W celu dokonania oceny prac konkursowych i wyboru laureatów przez Jury KONKURSU Administrator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników KONKURSU w niezbędnych zakresach, tj. w celach realizacji KONKURSU (weryfikacji autorstwa prac konkursowych i prawidłowości dokonania zgłoszeń i spełnienia innych wymogów KONKURSU ogłoszenia wyników Konkursu, dostarczenia nagród rzeczowych, i listów gratulacyjnych, korespondencji, ewentualnego postępowania reklamacyjnego) jak również w celu organizacji, promocji i samego Konkursu (publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac w mediach i na stronie internetowej ORGANIZATORA), a także w celach rozliczalności i archiwizacyjnych wymaganej przepisami prawa.
 4. ORGANIZATOR może także za zgodą Uczestnika -upublicznić jego wizerunek utrwalony na zdjęciach wykonanych na uroczystości wręczenia nagród w celu promocji KONKURSU i ogłoszenia jego wyników w materiałach prasowych oraz reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych i elektronicznych oraz w radiu i telewizji.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w zakresie obsługi dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń oraz promowanie własnych produktów i usług.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 7. Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora w związku z Konkursem mogą być w szczególności podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do obsługi niniejszego Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego, w szczególności podmioty realizujące dostarczanie korespondencji lub przesyłek, doradcy prawni, organy podatkowe.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W oparciu o udostępnione dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym te będące wynikiem profilowania.
 9. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych, z użyciem fizycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
 10. Uczestnik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: i. o celach przetwarzania danych, ii. o kategoriach przetwarzanych danych, iii. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, iv. o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"),
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: i. Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ii. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • przenoszenia danych, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratora oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
 11. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Konkursu (ew. postępowania reklamacyjnego), chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na czas związany z przedawnieniem lub obroną przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z przeprowadzenia i organizacji Konkursu lub ze względu na przepisy podatkowe.
 12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje prawo jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej przesłanki i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody.
 13. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres: ul. Żurawia 6/12 / 766, 00-503 Warszawa.
 14. Uczestnikowi KONKURSU przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA narusza przepisy RODO.

§ 12
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy konkursowej (utworu) i że nie narusza w żaden sposób praw autorskich i pokrewnych, ani dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, na jakie narażony zostanie ORGANIZATOR z uwagi na roszczenia osób trzecich o naruszenie ich praw autorskich w związku ze zgłoszeniem prac do KONKURSU.
 3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie utworów zawartych w zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie zwielokrotniania - dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem w ramach prasy, ulotek, opakowań, plakatów, reklam, bilbordów; wprowadzanie i powielanie w pamięci komputera; rozpowszechnianie za pośrednictwem radia, wystawienia, prezentowania, odczytywania,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez ORGANIZATORA, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych ORGANIZATORA.
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu ORGANIZATOR może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres ORGANIZATORA.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialności za przekazanie nagród, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialność za poszanowanie autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestników konkursu, przysługujących im do prac konkursowych.
 3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie w związku z działaniami Uczestników KONKURSU. ORGANIZATOR zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie informacje o naruszeniach praw osób trzecich, jakie zostaną mu przedstawione.
 4. Uczestnik KONKURSU ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt we wszelkich kwestiach związanych z KONKURSEM jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej z przedstawicielem ORGANIZATORA: Michał Hasik, kom. 535 999 689, e-mail: mhasik@fzt.net.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
 4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 888 z późn. zm.).
 6. Zarówno Uczestnicy KONKURSU, jak i ORGANIZATOR będą dążyć do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów powstałych w związku z KONKURSEM w sposób ugodowy, na drodze negocjacji lub polubowny. Wszelkie spory dotyczące Konkursu niedające się rozstrzygnąć ugodowo lub polubownie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Zwycięskie opowiadanie zekranizowane w formie krótkometrażowego filmu animowanego.